Eigenhuis Eigenstroom
Eigenhuis Eigenstroom

Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EigenHuis EigenStroom 

1. Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Aanbieder met betrekking tot verkoop van Zonnepanelen, en indien overeengekomen, de installatie daarvan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe. Zonnepaneleninstallatie: een PV–systeem bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (fotovoltaïsche panelen) met toebehoren. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Aanbieder schriftelijk zijn aanvaard. Hierbij verklaart de koper een afschrift van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Wij raden u verder aan deze voorwaarden goed door te lezen, u kunt ze ook terugvinden op onze website zodat u ze altijd ook op een later moment nog eens kunt teruglezen.

2. Definities 

2.1 EigenHuis EigenStroom: gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 62951998 hiervoor en hierna te noemer Aanbieder.

2.2 Website: de website van Aanbieder, te raadplegen via https://eigenhuiseigenstroom.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2.3 Klant: de natuurlijke, of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met Aanbieder.

2.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Aanbieder en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Aanbieder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Aanbieder slechts bindend, indien en voor zover deze door Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest  gunstig is. 

4. Tot stand komen overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het orderformulier heeft ondertekend.

4.2 Annulering van de overeenkomst: Ingeval van een gangbare order heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst te ontbinden, per email aan Aanbieder of via het herroepingsformulier te downloaden op onze website.

4.3 In geval voor Klant speciaal wordt besteld of gemaakt, en in geval van een spoedorder (plaatsing binnen 14 dagen na ondertekening) is de bedenktermijn niet van toepassing.

4.4 Alle aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt zijn exclusief btw, tenzij andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.5 Door Aanbieder wordt slechts een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.

4.6 De installatiewerkzaamheden van Aanbieder worden door gecertificeerde monteurs en elektriciens uitgevoerd indien gebruik wordt gemaakt van het  Aanbieder aanbod om de zonnepanelen te installeren. In de overeenkomst worden alle kosten genoemd, bijkomende kosten zijn dan ook uitgesloten tenzij anders afgesproken.

4.7 Bij annulering na meer dan 14 dagen na datum contract ondertekening, wordt 15% van het totale (oorspronkelijke) orderbedrag met een minimum van € 995,- in rekening gebracht.

4.8 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.9 Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

4.10 Aanbieder heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

4.11 Aanbieder is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

4.12 Indien Klant de financiering zelf regelt en deze wordt afgekeurd, behoudt Aanbieder zich het recht voor het via haar kanalen nog eens te proberen. De order wordt kosteloos geannuleerd indien alle financieringsaanvragen binnen 60 dagen na dagtekening order worden afgewezen.

4.13 Indien Klant de Aanbieder niet in de gelegenheid stelt om de door Klant bestelde PV-installatie uiterlijk binnen 90 dagen na dagtekening (of een andere specifiek afgesproken termijn vermeld op het orderformulier) de order te kunnen uitvoeren, zal dat worden beschouwd als een annulering buiten de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

5. Uitvoering overeenkomst Levering, risico en eigendom 

5.1 De door Aanbieder te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd of geïnstalleerd.

5.2 Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Aanbieder en koper, waarbij koper zorg draagt dat de installateur toegang heeft tot het object waar de installatie moet  plaatsvinden, op datum afspraak.

5.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering dient Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijk termijn voor nakoming.

5.4 Het risico voor de door Aanbieder te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in Lid 1.

5.5 Alle door Aanbieder geleverde zaken blijven eigendom van Aanbieder tot aan het moment van algehele voldoening van al het geen Aanbieder is verband met de onderliggende overeenkomst van de koper te  vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.  

5.6 Aanbieder raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, per email, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.8 Aanbieder is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

5.9 Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen. Zonnepanelen kunnen onderling verschillen omdat we werken met een natuurproduct.  

5.10 Betwisting van hetgeen door Aanbieder in rekening is gebracht dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zal de factuur bindend zijn. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

5.11 De Klant dient Aanbieder in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verricht, en dient er zorg voor te dragen dat het systeem, dat geïnstalleerd moet worden, door Aanbieder en/of de installateur goed toegankelijk is.

5.12 De Klant is verplicht om er zorg voor de dragen dat Aanbieder en/of installateur, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelpen van een storing en/of het uitvoeren van werkzaamheden, ook daadwerkelijk toegang heeft tot het pand waarin het  systeem is geplaatst. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is Aanbieder gerechtigd voorrij- en arbeidskosten in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten. Het niet toegang verlenen tot het object, ontslaat de klant niet tot zijn verplichtingen die vastgelegd zijn, in de overeenkomst tussen Aanbieder en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

6. Overmacht 

6.1 Aanbieder is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Aanbieder van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Aanbieder toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.  

6.2 In geval van overmacht aan de zijde van Aanbieder worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is Aanbieder bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. 

7. Betaling en zekerheid 

7.1 Klant dient betalingen aan Aanbieder volgens de in de bestelprocedure genoemde richtlijnen volledig en correct te voldoen. Aanbieder is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2 Installatie zal slechts plaatsvinden nadat Klant tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Zoals overeengekomen in de door de koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier.

7.3. Betwisting van hetgeen door Aanbieder in rekening is gebrachte dient binnen 14 dagen na het ingevulde en ondertekende bestelformulier schriftelijk en gemotiveerd aan Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zal de factuur bindend zijn. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

7.4 Indien niet anders is overeengekomen dient 50 % van de betaling vooroplevering doch echter niet later dan 5 dagen voor de overeengekomen montagedatum te zijn voldaan. En 50 % binnen 72 uur na oplever datum echter Te allen tijde dient 100% van de betaling te zijn voldaan 72 uur na op de dag van oplevering tenzij anders overeengekomen.

7.5 Indien is overeengekomen dat Klant het BTW bedrag achteraf mag betalen dan dient deze betaling altijd binnen 45 dagen na afloop van het installatie kwartaal te zijn voldaan ongeacht het moment van terugbetaling van de BTW door belastingdienst aan Klant.  

7.6 Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

7.7 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aanbieder kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is, en zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

7.8 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Dit onderdeel van de overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier is ontvangen en aanvaard.

7.9 Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Aanbieder op de koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan Aanbieder per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente.  

7.10 Indien tussen het aangaan van de order en de daadwerkelijke facturering of oplevering het wettelijke BTW percentage van overheidswege wijzigt dan zal de door ons berekende BTW ook worden aangepast. Hierdoor kan het uiteindelijke factuurbedrag afwijken van het bedrag zoals oorspronkelijk overeengekomen. Het bedrag exclusief btw zal hierdoor niet veranderen. 

8. Garantie en conformiteit 

8.1 Aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Indien specifiek overeengekomen, staat Aanbieder er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

8.3 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant onmiddellijk nadat de installatie heeft plaats gevonden Aanbieder daarvan in te kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.  

8.4 Indien Aanbieder de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, kosteloos vervangen of (deels)vergoed, binnen Nederland. 

8.5 De vermogensgarantie op de zonnepanelen is minimaal 90% na 12 jaar en minimaal 80% van het oorspronkelijk vermogen na 25 jaar, deze opbrengst kan door Aanbieder worden bijgesteld.

8.6 De zaaksgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem) bedraagt voor de zonnepanelen twee  jaar na levering en voor de overige onderdelen van het systeem(omvormer en bevestigingsmaterialen) twee jaar na levering.

8.7 De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is één jaar na levering.

8.8 Aanbieder is niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ondeugdelijke materialen die aangetroffen worden tijdens de installatie denk hierbij aan een lekkend  dak voordat de pv installatie in bedrijf gesteld was. Aanbieder is bereid om gebroken dakpannen die een duidelijk verband houden met de installatie te vervangen indien de koper deze op voorraad heeft.  

8.9 Indien koper zelf de Zonnepanelen installeert, zijn de transportkosten van de betreffende componenten bij aanspraak op garantie voor rekening van koper.

8.10 Indien koper de Zonnepanelen via Aanbieder heeft laten installeren, zal Aanbieder gedurende 5 jaar de betreffende component kosteloos op locatie repareren of vervangen.

8.11 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.

8.12 Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

8.13 De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Aanbieder vervalt.

8.14 Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Aanbieder plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan. 

9. Ieder recht op garantie vervalt indien: 

9.1 De door Aanbieder gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd.

9.2 De Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming.

9.3 Koper niet door Aanbieder ingeschakelde derden zonder toestemming van Aanbieder aan de installatie werkzaamheden heeft laten verrichten.

9.4 Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Aanbieder niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 

10. Uitgesloten van garantie zijn:

10.1 Schade aan de Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte bliksemslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer.

10.2 Schade aangebracht door dieren, vandalisme, diefstal en molest.

10.3 Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.

10.4 Schade / gebreken die ontstaan is / zijn als  gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen e.d.

10.5 Schade / gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op  uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.

10.6 Schade / gebreken die het gevolg is / zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder– of  draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de zonnepanelen.  

10.7 Voor pv-systemen of onderdelen van pv-systemen die Aanbieder van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Aanbieder jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Aanbieder. 

11. Klachtenprocedure 

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Aanbieder, dan kan hij bij Aanbieder telefonisch, of schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2 Aanbieder geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Aanbieder binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3 Aanbieder heeft voor klachten omtrent het functioneren van haar zonnepanelen en daarbij alle behorende diensten, die onderdeel van onze dienstverlening kunnen zijn, een klachtenregeling vastgesteld, die beantwoordt aan de door de Minister van Justitie gestelde eisen.

12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

12.1 De totale aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan € 500,00.

12.2 Aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door  bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Aanbieder jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aanbieder.

12.4 De aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Aanbieder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,  stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Aanbieder ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aanbieder in staat is adequaat te reageren.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.

12.6 In geval van overmacht is Aanbieder niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

13. Slotbepalingen 

13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Aanbieder.

13.2 Aanbieder verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de door de koper volledig en ingevulde en ondertekende bestelformulier, en/of het op de website gepubliceerde privacy statement en voor marketing doeleinden

13.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.4 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aanbieder gevestigd is.  

13.5 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.  

13.6 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden de communicatie per email verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat. 

13.7 In schriftelijke communicatie niet-email zijnde dient wel een retour email adres vermeld te zijn teneinde Aanbieder de mogelijkheid te bieden op dit schrijven te kunnen reageren via email.

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.